×

બોરની માહિતી

સિંચાઈ પેટા વિભાગ - ૨ ગાંધીનગર - વર્ષ - ર૦ !

અ.નં. પાતાળ કુવાનું નામ તાલુકો સિંચાઈ શકિત હે.માં.
પા.કુ. નં.૪૧ ચરાડા માણસા ૩૯
પા.કુ. નં.૪ર ચરાડા ૩૪
પા.કુ. નં.પી-ર બિલોદરા ૩૧
પા.કુ. નં.૧૯ પાલડી-વ્યાસ ર૪
પા . કુ . નં . ૪૬ હરણાહોડા ર૬
પા . કુ . નં . ૬૩ ઈન્દ્રપુરા ર૯
પા . કુ . નં . ૯૧ ધોળાકુવા ૩૪
પા . કુ . નં . ૭૩ પાનસર ૩૬
પા . કુ . નં . ૯૬ છત્રાલ ૩૬
૧૦ પા . કુ . નં . ૯૩ શેરીસા કલોલ રપ
૧૧ પા . કુ . નં . ૯૧ પલસાણા ૩૮
૧ર પા . કુ . નં . ૯૭ જાસપુર ૩૧
૧૩ પા . કુ . નં . ૧૦૬ વાયણા ર૮