×

બોરીબંધ

અ.નં. તાલુકો પૂર્ણ થયેલ બોરીબંધની સંખ્યા થયેલ ખર્ચ રૂ.લાખમાં
ગાંધીનગર ૧૦ ૧.પ૭
દહેગામ રપ ૪.૮૭
માણસા ૩૭ ૪.ર૦
કલોલ ૧૦ ૧.૩૬
કુલ ૮ર ૧ર.૦૦