×

પશુપાલનની યોજનાઓ:- ૨૦૧૯-૨૦

અ.નં. યોજનાનું નામ ભૌતિક નાણાંકીય
લક્ષાંક સિધ્ધિ લક્ષાંક સિધ્ધિ
1 જનરલ કેટેગરી બકરાં યુનિટ સહાય (૧૦ + ૧ બકરાં એકમ) 10 10 450000 450000
2 અ.જા.  કેટેગરી બકરાં યુનિટ સહાય (૧૦ + ૧ બકરાં એકમ) 2 2 90000 90000
3 વિદ્યુત સંચાલિત ચાફ્ટકટર (અ.જા.) 2 2 30000 30000
4 વિદ્યુત સંચાલિત ચાફ્ટકટર (જનરલ) 54 54 810000 810000
5 ૧ થી ૨૦ દુધાળા (ગાય / ભેંસ) પશુઓના ફાર્મની સ્થાપના માટે વ્યાજ સહાય 25 27 2429633 2429633
6 ૧ થી ૪ દુધાળા (ગાય / ભેંસ) પશુઓના ફાર્મની સ્થાપના માટે વ્યાજ સહાય 54 54 447221 447221
7 દૂધ મંડળી માટે AMCS સહાય 1 1 80000 80000
8 દૂધ મંડળી માટે BMC સહાય 2 2 1738000 17380000
9 દૂધ મંડળી માટે  દૂધઘર/ગોડાઉન સહાય 3 3 1500000 1500000
10 મિલ્કીંગ મશીન ખરીદી પર સહાય 47 47 1442250 1442250
11 કૃત્રિમ બીજદાનથી જન્મેલ વાછરડી સહાય યોજના  100 100 300000 300000
12 જિલ્લા પશુપાલન શિબિર  2 2 300000 300000
13 તાલુકા પશુપાલન શિબિર  4 4 400000 400000