×

શાળા આરોગ્‍ય

અ.નં. વિગત ૨૦૧૬-૧૭
ગામો તથા પરાની સંખ્‍યા ૩૦૦
ટીમનીસંખ્‍યા ૬૫
કુલ શાળાની સંખ્‍યા ૨૧૫૦
શાળામાં નોંધાયેલ બાળકો ૩૯૫૨૦૭
શાળાએ ન જતા બાળકો ૮૦૮
કુલ બાળકો (૪ + ૫) નો સરવાળો ૩૯૬૦૧૫