×

શાળાઓની/કોલેજોની વિગતો

અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
ટીંટોડા ગાંધીનગર પ્રાથમિક શાળા
નાનપુરા ગાંધીનગર પ્રાથમિક શાળા
કરશનપુરા ગાંધીનગર પ્રાથમિક શાળા
જીવણપુરા ગાંધીનગર પ્રાથમિક શાળા
અમરપુરા ગાંધીનગર પ્રાથમિક શાળા
કાકાનું તારાપુર ગાંધીનગર પ્રાથમિક શાળા
રામપુરા ગાંધીનગર પ્રાથમિક શાળા
જામનગરપુરા ગાંધીનગર પ્રાથમિક શાળા
ભોંયણરાઠોડ ગાંધીનગર પ્રાથમિક શાળા
૧૦ જલુંદ ગાંધીનગર પ્રાથમિક શાળા
૧૧ આદરજમોટી કુમાર ગાંધીનગર પ્રાથમિક શાળા
૧૨ આદરજમોટી કન્યા ગાંધીનગર પ્રાથમિક શાળા
૧૩ પુંધરાસણ ગાંધીનગર પ્રાથમિક શાળા
૧૪ કૃષ્ણનગર(ટીં) ગાંધીનગર પ્રાથમિક શાળા
૧૫ વિસતપુરા ગાંધીનગર પ્રાથમિક શાળા
૧૬ વડલીપુરા(આ.મોટી) ગાંધીનગર પ્રાથમિક શાળા
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
નવાકોબા પ.કે.  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
નવાકોબા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
રાયસણ  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
સુધડ  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
કુડાસણ  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
ભાટ  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
રાંદેસણ  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
જૂનાકોબા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
ભાઇજીપુરા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
નભોઇ  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
૧૦ હુડકો(ભાટ)  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
કોલવડા પ.કે.  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
કોલવડા કુ.-૧  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
કોલવડા કુ.-ર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
કોલવડા કન્યા-૧  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
કોલવડા કન્યા-ર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
ચામુંડાપુરા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
વાવોલ  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
કલ્યાણજીનું પરૂં કુમાર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
કલ્યાણજીનું પરૂં કન્યા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
શેરથા પ.કે.  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
1 શેરથા-૧  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
શેરથા-૨  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
શેરથા પરા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
દંતાલી  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
જમિયતપુરા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
ઉવારૃસદ કુ.-૧  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
ઉવારસદ કુ.-ર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
ઉવારસદ કન્યા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
રાણજીપુરા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
છાલા પ.કે.  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
1 છાલા કુમાર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
છાલા કન્યા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
ગિયોડ  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
કાનપુર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
મહાદેવપુરા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
સાદરા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
ચંદ્રાલા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
માધવગઢ  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
મોતીપુરા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
૧૦ સોરાબપુરા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
૧૧ કલ્યાણપુરા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
ચિલોડા પ.કે  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
1 ચિલોડા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
ઇસનપુરમોટા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
પ્રાંતિયા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
મહુન્દ્રા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
મગોડી  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
રતનપુર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
લવારપુર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
શાહપુર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
રામપુરા(પ્રાં)  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
૧૦ રતનપુર લાટ  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
ડભોડા પ.કે.  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
1 ડભોડા કુમાર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
ડભોડા કન્યા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
સાલુજીના મુવાડા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
ઓતાજીના છાપરા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
બુટાકીયા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
રામનગર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
દાદુનગર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
વડોદરા કુમાર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
વડોદરા કન્યા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
૧૦ વડોદરા લાટ  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
૧૧ રેંધાના છાપરા(વડો.)  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
૧૨ ભલાવતપુરા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
વીરાતલાવડી પ.કે.  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
વિરાતલાવડી  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
રાયપુર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
સોના.ગલુ.કુમાર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
સોના.ગલુ.કન્યા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
રામપુરા(સો.ગ.)  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
નવાપુરા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
વાંકાનેરડા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
મેદરા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
વજાપુરા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
૧૦ મગનજી પાર્ક રાયપુર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
૧૧ પરમારપુરા(વલાદ)  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
વલાદ પ.કે.  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
વલાદ  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
ગોળવંટા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
રણાસણ  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
ચિલોડા(બા)કુમાર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
ચિલોડા(બા) કન્યા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
લીંબડીયા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
પીરોજપુર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
પ્રભુપુરા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
૧૦ ગણપતપુરા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
૧૧ ગોપાલનગર (ના.ચિ)  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
૧૨ ફુલપુરા(વલાદ)  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
૧૩ કરાઇ  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
દશેલા પ.કે.  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
દશેલા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
ચેખલારાણી  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
જાખોરા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
દો.વાસણા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
શિહોલીમોટી કુમાર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
હરિપુરા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
નવા ધરમપુર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
આલમપુર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
લેકાવાડા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
૧૦ બાપુપુરા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
૧૧ રાજપુર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
૧૨ ધણપ  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
૧૩ શિવપુરાકંપા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
અડાલજ પ.કે.  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
અડાલજ કુમાર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
અડાલજ કન્યા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
અંબાપુર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
ખોરજ  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
ઝુંડાલ  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
તારાપુર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
પોર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
સરગાસણ  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
ખોરજ સ્ટે.  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
૧૦ હુડકો (ઝુંડાલ)  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
સરઢવ પ.કે.  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
સરઢવ કુમાર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
સરઢવ કન્યા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
રૂપાલ કુમાર  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
રૂપાલ કન્યા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
લક્ષ્મીનગર(મોટેરા)  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
૧૦ વિસતમાતા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
૧૧ બગલાવાડી(હુડકો)  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
પેથાપુર પ.કે.  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
પેથાપુર કુ.-૧  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
પેથાપુર કુ.-૨  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
પેથાપુર કુ.-૩  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
પેથાપુર કન્યા-૧  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
પેથાપુર કન્યા-૨  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
ફતેપુરા વારીગૃહ  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
જુના પીંપળજ  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
નવા પીંપળજ  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
પીંડારડા  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
૧૦ બાપુપુરા(પી઼પળજ)  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
૧૧ સુરેલા (પેથાપુર)  ગાંધીનગર  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
પાનસર  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
પાનસર  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
મોરારજીનગર  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
ડીંગુચા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
ઇસંડ  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
વડાવસ્વામી  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
ઓળા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
પલિયડ  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
પલિયડ કુ.  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
પલિયડ ક.  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
વેડા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
હિંમતપુરા (વેડા)  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
ખોરજડાભી  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
ભાઉપુરા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
નવા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
નારદીપુર  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
નારદીપુર કુ.  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
નારદીપુર ક.  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
શિવમ (ના)  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
ગોલથરા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
ભાદોલ  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
મોખાસણ  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
કાંઠા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
ધમાસણા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
લક્ષ્મીપુરા (ગો)  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
છત્રાલ  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
છત્રાલ  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
વડનગરપુરા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
બિલેશ્વરપુરા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
ધાનોટ  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
પ્રતાપપુરા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
અંબાયપુરા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
ભાવનગરપુરા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
ગોગાપરા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
સોજા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
સોજા કુ.  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
સોજા ક.  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
ભારતનગર  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
મણીનગર  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
જામળા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
ધેધુ  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
રણછોડપુરા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
વાગોસણા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
શોભાસણા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
૧૦ નાદરી-ચાંદીસણા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
૧૧ આમજા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
૧૨ સરદારનગર  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
લીંબોદરા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
લીંબોદરા કુ.  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
લીંબોદરા ક.  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
લક્ષ્મીપુરા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
કલ્યાણપુરા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
અલુવા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
અર્જુનનગર(અ)  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
મુબારકપુરા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
પ્રતાપપુરા(બા)  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
બાલવા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
૧૦ રામપુરા(બા)  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
૧૧ ઇટલા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
૧૨ બળિયાદેવનગર(લીં)  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
સઇજ  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
સઇજ  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
લક્ષ્મીપુરા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
અયોધ્યાનગર  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
માધુપુરા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
આરસોડિયા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
લાયન્સનગર  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
જુના ધાનજ  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
નવા ધાનજ  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
જાસપુર  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
શેરીસા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
શેરીસા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
આનંદપુરા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
પલસાણા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
ઉસ્માનાબાદ  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
ગણપતપુરા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
સબાસપુર  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
બહુચરપુરા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
ભોંયણમોટી  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
ભોંયણમોટી  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
હાજીપુર  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
વાંસજડા(ક)  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
કારોલી  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
ભીમાસણ  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
કપ્તાનપુરા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
ગણેશપુરા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
વડસર  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
વડસર  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
ગોકળપુરા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
અંબાજીપુરા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
સાંતેજ  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
રાજનગર  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
દંતાલી  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
રકનપુર  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
જેઠલજ  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
ખાત્રજ  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
૧૦ ઇશ્વરપુરા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
૧૧ શનાવડ  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
રાંચરડા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
રાંચરડા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
નાંદોલી  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
રણછોડપુરા(રાં)  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
પલોડિયા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
અઢાણા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
વાયણા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
નાસ્મેદ  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
ડાભલા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
ઉનાલી  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
૧૦ મુલસાણા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
૧૧ વાંસજડા(ઢે)  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
૧૨ નારસંગવીર(રાં)  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
બોરીસણા  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
બોરીસણા-૧  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
બોરીસણા-૨  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
ગોપાલનગર  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
ન્યુ લક્ષ્મીનગર  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
પિયજ  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
રામનગર  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
રાધેશ્યામનગર  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
નવધંડી(પિયજ)  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
કલોલ - ૧  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
કલોલ-૧  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
કલોલ-૨  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
કલોલ-૩  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
કલોલ-૪  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
કલોલ-૫  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
કલોલ-૬  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
કલોલ -ર  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
કલોલ-૭  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
કલોલ-૮  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
કલોલ-૯  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
કલોલ-૧૦  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
કલોલ-૧૩  કલોલ  પ્રાથમિક શાળા 
માણસા
માણસાકુ શાળાનં-૧  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
માણસા કન્યા-૧  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
વલ્લભનગર  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
ગલથરા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
બદપુરા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
ઇશ્વરપુરા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
અંબોડ  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
આનંદપુર  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
દેલવાડ  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
૧૦ કુષ્ણનગર  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
૧૧ મકાખાડ  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
૧૨ માણેકપુર  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
૧૩ ધનશ્યાનગર  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
૧૪ પ્રતાપનગર  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
૧૫ અમરાપુર  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
૧૬ વરસોડા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
૧૭ ગ્રામભારતી  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
૧૮ મોમાઇપુરા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
૧૯ ઇન્દિરાનગર  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
માણસા-૨પગાર કેન્ઘ્  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
માણસા કુશાળાન઼ -૨  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
માણસા કન્યા-૨  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
રિદ્રોલ  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
ધમેડા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
બાપુપુરા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
રામપુરા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
ગુલાબપુરા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
રાજપુરા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
ફતેહપુરા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
૧૦ આનંદપુરા(સોલૈયા)  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
૧૧ ધોળાકુવા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
૧૨ પરબતપુરા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
૧૩ ઇન્દ્રપુરા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
૧૪ ભીમપુરા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
ચરાડા પગાર કેન્દ્ર  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
ચરાડા કુમાર  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
ચરાડા કન્યા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
ગાયત્રીનગર  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
પડુસ્મા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
સમૌકુમાર  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
સમૌકન્યા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
હનુમાનપુરા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
અંજળપુરા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
ગોવિંદપુરા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
૧૦ પાલડી રાઠોડ  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
૧૧ બિલોદરા-૧  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
૧૨ બિલોદરા-૨  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
૧૩ હિમતપુરા(બિ)  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
૧૪ વિહાર  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
૧૫ મંડાલી  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
૧૬ ઉમિયાનગર  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
ઇટાદરા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
ઇટાદરા-૧  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
ઇટાદરા-૨  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
ઇન્દિરાનગર(ઇટા)  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
બોરૂ  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
પ્રેમનગર(બોરૂ)  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
ખાટાઆંબા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
પારસા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
ખરણા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
અમરપુરા(ખરણા)  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
૧૦ હરણાહોડા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
૧૧ સોલૈયા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
૧૨ શિવપુરા(બોરૂં)  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
૧૩ રામદેવનગર(હ.હો)  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
આજોલ પગારકેન્દ્ર  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
આજોલ-૧  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
આજોલ-૨  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
મંગલમંદિર  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
પાટણપુરા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
દેલવાડા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
પાલડીવ્યાસ  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
નારાયણપુરા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
ચડાસણા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
વેડા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
૧૦ પ્રેમપુરા(વેડા)  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
૧૧ આનંપુરા(વેડા)  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
૧૨ મોતીપુરા(વેડા)  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
લોદરા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
લોદરા-૧  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
લોદરા-૨  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
લાકરોડા  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
રંગપુર  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
વિજયનગર  માણસા  પ્રાથમિક શાળા 
નવાનગર  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
૧૦ અંબિકા નગર  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
૧૧ ધારીસણા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
વાસણા રાઠોડ  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
વાસણા રાઠોડ  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
કાલિકાનગર  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
જીવાજીનીમુવાડી  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
ભોઇવડોદરા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
માવાણીફોમૅ  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
રબારીની મુવાડી  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
લક્ષ્મીપુરા(વા.રા.)  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
વટવા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
હરસોલી  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
દહેગામ બ્રાન્ચ  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
દહેગામ બ્રાન્ચ  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
લવાડ  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
હર.મુવાડા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
પાલૈયા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
રામપુરા પા.  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
રામપુરા સાંપા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
ઠા.મોસમપુરા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
લવાડ ફાર્મ  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
દૌલતપુરા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
૧૦ ગોલા તળાવ  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
૧૧ કૃષ્ણનગર  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
પાલુન્દ્રા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
પાલુન્દ્રા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
અ.મ.મુવાડા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
ઇસનપુર ડોડીયા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
કુપાજીની મુવાડી  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
ચિસકારી  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
પહાડભાઇનીાુવાડી  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
બાવાનો મઠ  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
ભુતેસ્વ્રરી  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
વાસણાની મુવાડી  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
૧૦ વાસણા સોગઠી  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
૧૧ વાંદરીયાપરા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
૧૨ શિયાવાડા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
૧૩ લક્ષ્મીપુરા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
૧૪ ગણપતપુરા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
૧૫ ધનપુરા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
૧૬ એરડાનીમુવાડી  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
દહેગામ મુખ્ય  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
ઉમેલાતલાવ  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
કેશરપુરા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
ગણેશપુરા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
ગ્રુહનિમાણબાડૅ  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
ડોગલતલાવડી  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
દહેગામતાલુકા શાળા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
દહેગામકુમારશાળા-૧  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
દહેગામ કન્યા શાળા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
૧૦ બારીયાના છાપરા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
અં. નં. શાળા નું નામ તાલુકાનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર
૧૧ રાંમાજીના છાપરા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
૧૨ સોલંકીપુરા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
૧૩ હષૅદનગર  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
ખાનપુર  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
ખાનપુર  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
ધઠવી વસાહત  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
જાલીયામઠ  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
જીવરાજીના મુવાડા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
જુના બબલપુરા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
મુવાડા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
મોટાનામુવાડા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
લીલાપુર  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
વેજાણા  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા 
૧૦ સામેત્રી  દહેગામ  પ્રાથમિક શાળા