×

શાખાની કામગીરી

સમાજકલ્યાણ શાખા સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ હેઠળ ચાલતી યોજનાઓ પૈકી નીચે મુજબની અનુ.જાતિને લગતી યોજનાઓનું અમલીકરણ કરવામાં આવે છે.

  • જાતિના દાખલા કાઢી આપવાની કામગીરી
  • શિષ્યવૃતિ આપવાની યોજનાઓની કામગીરી
  • ડૉ.બાબા સાહેબ આંબેડકર મકાન સહાય યોજનાની કામગીરી
  • અંત્યેષ્ઠિ સહાય યોજનાની કામગીરી
  • કુંવરબાઇનુ મામેરૂ સહાય યોજનાની કામગીરી
  • સાતફેરા સમૂહ લગ્ન યોજનાની કામગીરી
  • સરસ્વતી સાધના સાયકલ સહાય યોજનાની કામગીરી
  • છાત્રાલય યોજનાની કામગીરી