×

સં૫ર્ક માહિતી

swo-ddo-gnr@gujarat.gov.in
શાખાનું નામ સમાજ કલ્યાણ
શાખાનું સરનામું સમાજક્લ્યાણ શાખા ત્રીજો માળ સેક્ટર-૧૭ જીલ્લા પંચાયત ,ગાંધીનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી પ્રદીપ કુમાર એલ શ્રીમાળી
મોબાઇલ નંબર ૮૭૮૦૬૧૭૫૩૧
ફોન નંબર ૦૭૯- ૨૩૨૫૬૯૫૯
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ/કર્મચારીઓ
અ.નં વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર(કચેરી) મોબાઇલ નંબર ઇ -મેલ
શ્રી પ્રદીપકુમાર .એલ.શ્રીમાળી સમાજકલ્યાણ અધિકારી શ્રી ૨૩૨૨૨૬૪૭ ૮૭૮૦૬૧૭૫૩૧ swo-ddo-gnr@gujarat.gov.in