×

પ્રસ્‍તાવના

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્રારા અનુસુચિત જાતિઓના સામાજિક શૈક્ષણિક અને આર્થિક ઉત્કર્ષ માટે ચાલતી યોજનાઓ પૈકી જિલ્લા પંચાયતની સમાજ કલ્યાણ શાખામાં નીચે મુજબની શૈક્ષણિક,આરોગ્ય અને ગૃહનિર્માણની યોજનાઓ કાર્યરત છે. આમ રાજ્ય સરકારશ્રીએ અનુ.જાતિના છેવાડાના માનવીની ચિંતા કરી તેમનો સતત વિકાસ થાય તે માટેની યોજનાઓ અમલમાં મુકેલ છે. જે સરાહનીય છે.

શૈક્ષણિક યોજનાઓ

  • શિષ્યવૃતિ આપવાની યોજના
  • ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ છાત્રાલય યોજના
  • સરસ્વતી સાધના (સાયકલ સહાય) યોજના

આરોગ્ય અને ગૃહનિર્માણની યોજના

  • ર્ડા. આબેડકર આવાસ યોજના
  • કુંવરબાઇ મામેરું
  • અંત્યેષ્ઠિ સહાય યોજના
  • સાતફેરા સમૂહ લગ્ન યોજના