×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ આંકડા શાખા
શાખાનું સરનામું આંકડા શાખા પ્રથમ માળ સેક્ટર-૧૭ જીલ્લા પંચાયત ,ગાંધીનગર
અધિકારીનું નામ શ્રી. એચ . કે . પ્રજાપતિ
ફોન નં . ૦૭૯– ૨૩૨ – ૫૬૯૮૭ ,૨૩૨ – ૪૦૭૦૬
ફેક્સ નંબર ૦૭૯, ૨૩૨૨૩૨૬૬
અ.નં. વહિવટિ અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો કચેરી ટેલીફોન નંબર ફેક્ષ નં મોબાઇલ નંબર ઇ -મેલ
શ્રી એચ, કે,પ્રજાપતિ જિલ્લા આંકડા અધિકારી શ્રી ૨૩૨ - ૫૬૯૮૭ - ૮૧૪૧૩૦૮૫૪૬ Dso–ddo.gnr@gujarat. gov.in