×

તાલુકા હેલ્થ કચેરી/તબીબી અધિકારીઓની માહિતી

તાલુકાનું નામ તાલુકા હેલ્થ ઓફીસરનું નામ અધિકારીશ્રીનું નામ કોડ નંબર કચેરીના નંબર ફેક્સ નં. મોબાઇલ નં, ઇમેલ
ગાંધીનગર ટી.એચ.ઓ.ગાંધીનગર ડો.હરેશ ત્રિવેદી ૭૯ ૨૩૨૪૯૪૮૫ ૨૩૨૨૧૩૬૪ ૯૯૦૯૯૪૨૨૧૩ bho-gnr@yahoo.co.in
કલોલ ટી.એચ.ઓ. કલોલ ડો.પરેશ રાઠોડ ૯૫૨૭૬૪ ૪૨૩૨૨૯૨ ૪૨૩૨૨૯૨ ૯૯૦૯૯૪૨૨૪૩ bho-kalol@yahoo.co.in
દહેગામ ટી.એચ.ઓ. દહેગામ ડૉ.આર.કે.પટેલ ૯૫૨૭૧૬ ૨૩૨૬૬૯ ૨૩૨૬૬૯ ૯૯૦૯૯૪૨૨૧૭ bho-dahegam@yahoo.co.in
માણસા ટી.એચ.ઓ.માણસા ડૉ.યોગીનીબેન વ્યાસ ૯૫૨૭૬૩ ૨૭૩૦૪૮ - ૯૯૦૯૯૪૨૨૩૪ bho-mansa@yahoo.co.in

સં૫કૅની માહિતી

અ. નં. વહિવટિ અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો કચેરી ટેલીફોન નંબર ફેક્ષ નં મોબાઇલ નંબર ઇ -મેલ
ડો. એમ.એસ.સોલંકી મુ.જિ.આ.અ.શ્રી. ૨૩૨૪૬૨૭૬ - ૯૯૦૯૯૬૬૯૦૯ -
ડૉ.હરેશભાઇ નાયક આર.સી.એચ.ઓ. - - ૯૯૦૯૯૪૨૨૦૧ -
ડો.પિયુષભાઇ પટેલ અધિક. જિ.આ.અ.શ્રી. - - ૯૯૦૯૯૪૨૨૨૭ -
ડો. તુલ્શ્યાન ઇ.એમ.ઓ.શ્રી, ૨૩૨૪૬૨૭૬ - ૯૯૦૯૯૪૨૨૪૨ -
ડૉ. ડી.જે.ઠાકર ક્યુ.એ.એમ.ઓશ્રી ૨૯૨૮૯૩૭૩ - ૯૯૦૯૯૪૨૨૧૮ qamo_gandhinagar@yahoo.co.in
શ્રીમતિ સી.કે.પટેલ આઇ.ઇ.સી.ઓશ્રી ૨૩૨૫૬૯૪૭ - - -
શ્રી જી.એસ.સોલંકી (ઇ.ચા) એ.ઓ.શ્રી, NRHM ૨૩૨૪૩૦૨૩ - ૯૯૦૯૯૮૦૯૯૫ -
શ્રી જી.એસ.સોલંકી એ.ઓ.શ્રી આરોગ્ય ૨૩૨૫૬૯૪૫ - ૯૯૦૯૯૮૦૯૯૫ -
મમતા દત્તાણી ડી. એમ. ઓ. ૨૩૨૫૬૯૪૮ - ૯૯૦૯૯૪૨૨૦૪ mldattani@yahoo.co.in