×

તાલુકા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી /તબીબી અધિકારીશ્રીની માહિતી

તાલુકાનું નામ તાલુકા આરોગ્ય ઓફીસરનું નામ અધિકારીશ્રીનું નામ કોડ નંબર કચેરીના નંબર ફેક્સ નં. મોબાઇલ નં, ઇમેલ
ગાંધીનગર ટી.એચ.ઓ. ગાંધીનગર ડો.હરેશ ત્રિવેદી ૦૭૯ ૨૩૨૪૯૪૮૫ ૨૩૨૨૧૩૬૪ ૯૯૦૯૯૪૨૨૧૩ bho-gnr@yahoo.co.in
કલોલ ટી.એચ.ઓ. કલોલ ડો.એચ .પી. પ્રજાપતિ ૯૫૨૭૬૪ ૪૨૩૨૨૯૨ ૪૨૩૨૨૯૨ ૯૯૦૯૯૪૨૨૪૩ bho-kalol@yahoo.co.in
દહેગામ ટી.એચ.ઓ. દહેગામ ડૉ.આર.કે પટેલ ૯૫૨૭૧૬ ૨૩૨૬૬૯ ૨૩૨૬૬૯ ૯૯૦૯૯૪૨૨૧૭ bho-dahegam@yahoo.co.in
માણસા ટી.એચ.ઓ.માણસા ખાલી જગ્યા ચાર્જમાં ડો.બી.એમ.રાઠોડ ૯૫૨૭૬૩ ૨૭૩૦૪૮ - ૯૯૦૯૯૪૨૨૩૪ bho-mansa@yahoo.co.in