×

રસીકરણ વર્ષ:- ૨૦૧૯-૨૦

અનુ. રસીનું નામ પશુઓની સંખ્યા
1 એચ.એસ 41337
2 એન્થ્રેક્ષ  0
3 એફ.એમ.ડી 429371
4 હડકવા ( એ.આર.વી.) 899
5 પીપીઆર  26753
6 ઈ.ટી. 200
કુલ 498560