×

વિવિધ યોજનાઓની જિલ્લાકક્ષાની સમિતીઓ

વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭માં ગામવાર જમીનના નમુના એકત્રીકરણ માટે નિયુક્ત થયેલ વ્યક્તિની વિગત દર્શાવતું પત્રક ૪
વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭માં ગામવાર જમીનના નમુના એકત્રીકરણ માટે નિયુક્ત થયેલ વ્યક્તિની વિગત દર્શાવતું પત્રક ૪અહીં ક્લીક કરો.
વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન ભારત સરકારશ્રીની ગાઇડલાઇન મુજબ ગ્રીડ આધારીત લેવાના થતા નમુનાનીં વિગત
વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન ભારત સરકારશ્રીની ગાઇડલાઇન મુજબ ગ્રીડ આધારીત લેવાના થતા નમુનાનીં વિગતઅહીં ક્લીક કરો.
ડીસ્ટ્રીક્ટ લેવલ કમિટી - District  Level Committee
ડીસ્ટ્રીક્ટ લેવલ કમિટી - District Level Committeeઅહીં ક્લીક કરો.
નેશનલ ફુડ સીક્યુરીટી મીશન અંતર્ગત કઠોળ યોજના N.F.S.M. (PULSE) - District Food Security Mission Executive Committee (DFSMEC)
નેશનલ ફુડ સીક્યુરીટી મીશન અંતર્ગત કઠોળ યોજના N.F.S.M. (PULSE) - District Food Security Mission Executive Committee (DFSMEC)અહીં ક્લીક કરો.
નેશનલ મીશન ઓન સસ્ટેનેબલ એગ્રીકલ્ચર યોજના અંતર્ગત રેઈનફેડ એરીયા ડેવલપમેંટ - N.M.S.A. (R.A.D.) District Mission Committee (DMC)
નેશનલ મીશન ઓન સસ્ટેનેબલ એગ્રીકલ્ચર યોજના અંતર્ગત રેઈનફેડ એરીયા ડેવલપમેંટ - N.M.S.A. (R.A.D.) District Mission Committee (DMC)અહીં ક્લીક કરો.
સેન્દ્રિય ખેતી નીતિ અંતર્ગત સજીવ ખેતી યોજના - District Implementing Committee (D.I.C.)
સેન્દ્રિય ખેતી નીતિ અંતર્ગત સજીવ ખેતી યોજના - District Implementing Committee (D.I.C.) અહીં ક્લીક કરો.
પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના – P.M.F.B.Y. - District Level Monitoring Committee (D.L.M.C.)
પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના – P.M.F.B.Y. - District Level Monitoring Committee (D.L.M.C.)અહીં ક્લીક કરો.
્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના – P.M.K.S.Y. - District Implementing Committee (D.I.C.)
પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઈ યોજના – P.M.K.S.Y. - District Implementing Committee (D.I.C.) અહીં ક્લીક કરો.