×

કારોબારી સમિતિ

ક્રમ સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો સરનામું
મકવાણા શારદાબેન સુમનભાઇ - -
રાઠોડ આશાબેન કાળાભાઇ - -
ઠાકોર સમુબેન સોમાજી - -
ઠાકોર અમૃતાબેન ગણપતસિંહ - -

મકવાણા નાથાજી ચંદુજી

- -
ચારેલ જવસિંહભાઇ દલાભાઇ - -
ઠાકોર બેચરજી સવધાનજી - -
સોલંકી વિક્રમસિંહ જેહાજી - -

સોલંકી અરવિંદસિંહ અમરસિંહ

- -